• ENGLISH
 • key

  YÜKSEKOKUL BİLGİ SISTEMİ

 
Dr.Öğr.Üyesi Özlem GÖZÜN KAHRAMAN
Adres Karabük Üniversitesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Balıklar Kayası Mevkii 78060 KARABÜK
Oda No
 
Telefon
Faks (370) 433 32 90
 
E-posta okahraman@karabuk.edu.tr
  okahraman@karabuk.edu.tr
 
Çalışma Alanları Erken çocukluk döneminde sosyal (prososyal davranışlar), duygusal,sosyobilişsel gelişim (Zihin kuramı),ebeveynlik stilleri ve uygulamaları, özel gereksinimli çocuklar,zihin engellilerin eğitimi ve kaynaştırma
   
Ünvan ve Görevler
Eğitim Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ,Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Hacettepe Üniversitesi, 1997
  Yüksek Lisans Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2003
  Doktora Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, 2012
 
Yayınlar  
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 
 1. Gözün, Ö., Cihangir S.(2003) “Nesnelerle Etkinlikler” Ankara: Kök Yayıncılık. (12 Baskı)
  Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Gözün-Kahraman, Ö., Çetin, A. (2015). Determining The Views and Needs Of Mothers Having A Baby With A Developmental Disability Over The Process They Experience After Diagnosis, International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE),7(1), 97-128
 2. Gözün –Kahraman, Ö., Ceylan, Ş., , Ülker, P. (2014). BİLİMİ YARATAN DUYGU: ÇOCUKLARIN FEN VE DOĞAYA İLİŞKİN KONULARDAKİ BİLGİ VE MERAKLARI, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19 (1), 207-230
  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanmış Makaleler
 
 1. Küçükturan, G. Gözün, Ö. (2002). “7-15 Yaş Sokakta Çalışan Ve Çalışmayan Çocukların Kararlarını Etkileyen Moral Değerlerin Karşılaştırılması”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (2), 83-94.
 2. Gözün, Ö., Yıkmış, N. ve Yıkmış, A. (2006). “Öğretmen Adaylarının Etkili Öğretmen Özelliklerine Sahip Olma Durumlarının Belirlenmesi”. A.İ.B.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1
 3. Gözün, Ö. Yıkmış, N. (2006). “İlköğretim Müfettişlerinin Kaynaştırma Uygulamasına İlişkin Görüş ve Önerileri”. Özel Eğitim Dergisi, Cilt:5, Sayı:2 (Ayrı Baskı)
 4. Gözün, Ö., Yıkmış, A. (2006). “Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Konusunda Bilgilendirilmelerinin Kaynaştırmaya Yönelik Tutumlarının Değişimindeki Etkililiği”. Özel Eğitim Dergisi, Cilt:5, Sayı:2 (Ayrı Baskı)
 5. Aksoy, A.B., Gözün-Kahraman, Ö., Kılıç, Ş. (2008).“Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn İzleme ve Destek Davranışları” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: 9 Sayı: 15, s:1–14
 6. Aksoy, A.B., Kılıç, Ş., Gözün-Kahraman, Ö. (2009). “Asya Kültürlerinde Ebeveynlik Stilleri ve Uygulamaları”. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:18, Sayı:2, s:14-25
 7. Gözün –Kahraman, Ö., Kurt, G. (2013). Öğretmen Adaylarının Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt: 3, Sayı:3, s:236-244
 8. Ceylan, Ş.,Gözün –Kahraman, Ö., Ülker, P. (2015). Çocukların Meraklarına İlişkin Annelerin ve Öğretmenlerin Düşünceleri: Bilim Kavramı, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (1), 1-16
  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Gözün-Kahraman, O., Karadayı, N. (2015). Engelli Kardeşe Sahip Olan Çocukların Engelli Kardeşleriyle Deneyimlerine İlişkin Görüşleri, Uluslararası Katılımlı III.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale” (Hacettepe Üniversitesi,11-13 Mayıs), Ankara/Türkiye (Bildiri Kitabı)
 2. Ülker, P., Gözün-Kahraman, Ö., Ceylan, Ş. (2015). Sağlık Personelinin Erken Müdahale Konusunda Annelerle Yaptıkları Çalışmalara ilişkin Değerlendirmeleri, Uluslararası Katılımlı III.Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Erken Müdahale” (Hacettepe Üniversitesi,11-13 Mayıs), Ankara/Türkiye (Bildiri Kitabı)
 3. Gözün –Kahraman, Ö., Ceylan, Ş., , Ülker, P. (2014). BİLİMİ YARATAN DUYGU: ÇOCUKLARIN FEN VE DOĞAYA İLİŞKİN KONULARDAKİ BİLGİ VE MERAKLARI, Uluslar Arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi ( Kültür Üniversitesi,25-27 Eylül), İstanbul/Türkiye
 4. Ceylan, Ş.,Gözün –Kahraman, Ö., Ülker, P. (2015). Çocukların Meraklarına İlişkin Annelerin ve Öğretmenlerin Düşünceleri: Bilim Kavramı, Uluslar Arası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi ( Kültür Üniversitesi,25-27 Eylül), İstanbul/Türkiye
 5. Gözün-Kahraman, Ö., Çetin, A. (2014). Gelişimsel Geriliği Olan Bebeğe Sahip Annelerin Yaşadıkları Sürece İlişkin Görüşlerinin ve Gereksinimlerinin Belirlenmesi, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI2014), Antalya/Türkiye (Özet Kitapçığı)
 6. Ceylan, Ş.,Gözün –Kahraman, Ö., Ülker, P. (2014). Annelerin Erken Çocukluk Dönemine Bakış Açısı, Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi (ICECI2014), Antalya/Türkiye (Özet Kitapçığı)
  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulmuş Bildiriler
 
 1. Bahar, M. Cihangir, S. Gözün, Ö. (2002).“Okulöncesi ve İlköğretim Öğrencilerinin Canlı ve Cansız Kavramlarını Yorumlamadaki Alternatif Düşünce Kalıpları”. V. Ulusal Fen Bilimleri Ve Matematik Eğitimi Kongresinde Sunulan Bildiri , Ankara.
 2. Aksoy, A.B., Kılıç, Ş., Gözün-Kahraman, Ö. (2009). “Büyük Ebeveynlik Rolleri ve Çocuk Yetiştirme Uygulamaları” II. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi “Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk”. 7-9 Ekim Hacettepe Üniversitesi, ANKARA.
Projeler
 1. “0-3 Yaş Grubu Bebek ve Küçük Çocukların Gelişimsel Olarak Değerlendirilmesi (Karabük İli Örneği)”- BAP projesi (2014-devam ediyor) -Görevi: Proje yöneticisi
Ödül ve Destekler
 1. Hacettepe Ünv. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü
 2. Hacettepe Ünv. Ev Ekonomisi Yüksekokulu Birincilik Ödülü
Verilen Dersler
 1. Çocuk Gelişimi I
 2. Çocuk Gelişimi II
 3. Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim
 4. Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
 5. Çocukta Bilim ve Teknoloji
 6. Çocuk ve Müzik
 7. Çocuk Edebiyatı ve Medya
 8. Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 9. Seminer