FUSION  CUISINE

Yüksekokulumuz bünyesinde devam ettirilen Fusion Cuisine projesi sonuçlandı.

Küreselleşen dünyamız ile birlikte yemek sektörü de küresel bir hal almıştır. Kuşkusuz bu durum zamanla mutfaklar arasında bir sentez gerektirmiş ve bu durum birçok ülke mutfağında kendine yer bulmuştur. Fusion Cuisine, farklı ülkelerin farklı aşçılık tekniklerini ve içeriklerini otantik, yaratıcı ve yenilikçi pratik uygulamalarla bir araya getiren ve aynı mutfakta farklı yemek kültürlerini buluşturan bir projedir. Bu aşçılık uygulamaları dünyada popülaritesini giderek artırmış ve değişik ülkelerde turizm gelirini artırmak için kullanılmaktadır. Fusion Cuisine projesi çerçevesinde yapılan uygulamalarda İtalyan, İspanyol ve Türk mutfağının kombine edilmesi sağlanmıştır.

Projenin hedefleri ve hedeflerin durumu:

  • a) İlk hedef katılımcıların İtalyan, İspanyol ve Türk mutfakları ile ilgili profesyonel niteliklerini geliştirmektir. Bu kapsamda toplantılarda tüm ülkeler kendi mutfaklarını katılımcılara anlatmış ve katılımcılarında katkısı ile uygulamalı sunumlar yapılmıştır.
  • b) İtalyan, İspanyol ve Türk mutfağının kombinasyonu ile yemeklerin sentezlendiği bir mutfak ortamı oluşturulmuştur.

Proje çalışmalarında İtalya ekibinden 3 katılımcı, İspanya ekibinden 3 katılımcı ve Türkiye ekibinden 5 katılımcı yer almıştır. Katılımcılar gastronomi alanı eğitimcileri ve öğrencidir. Ayrıca mesleki eğitim alanında sorumlu olan idareciler de proje çalışmalarına katılmıştır. Ayrıca projenin yaygınlaştırılması için ev sahibi ekiplerde katılımcı sınırlama yapılmamıştır. Böylece ev sahibi ülkeden daha fazla sayıda öğrencinin proje hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıştır.

Proje çalışmalarını yürütmek için proje komiteleri oluşturulmuştur. Böylece projenin koordineli ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Proje başlamadan önce ortak kuruluşlarla bir sözleşme imzalandı. Böylece ortaklar sorumlulukları hakkında bilgilendirildi ve olası sorunlar proje hareketliliği başlamadan ortadan kaldırıldı. Hazırlık çalışmaları katılımcıların ortak ülkeler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı.

İlk faaliyet 01-05 Mayıs 2017 tarihleri arasında İtalya’da, ikinci faaliyet 25-29 Eylül 2017 tarihleri arasında İspanya’da ve son faaliyet 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye’de yapılmıştır. Faaliyetlerde öncelikle ev sahibi ülkelerin yemeklerini diğer ülke katılımcılarına tanıtması sağlanmıştır. Konuk takımlar da kendi ülkelerinden yemeklerinden örnekler hazırlayarak yemeklerin sentezi yapılmıştır.

Yapılan yemekler bir kitapçıkta toplanarak kitapçıklar yiyecek ve turizm alanında faaliyet gösteren kurumlara dağıtıldı. Ayrıca faaliyetlerden elde edilen video ve fotoğraflarla tüm ortakların faaliyet konularını öğrencileri ile paylaşması ve bilgilendirmesi sağlandı.

Proje sonucunda katılımcıların İtalyan, İspanyol ve Türk mutfağı ile ilgili profesyonel anlamda bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Tüm ortak kurumlar eğitim kurumu olduğundan kazanımlar öğrenciler ile de paylaşılmıştır. Böylece daha fazla sayıda yemek ve turizm ile ilgilenen kişi projeden katkı almıştır. İtalyan, İspanyol ve Türk mutfağı katkısı ile sentez bir mutfak oluşturulmuştur. Kitapçık, etkinlik videoları ve resimler ile etkinliklere katılma şansı olmayan çok sayıda kişi ve kuruluşa da bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca kurumların Avrupa Birliği ve ülkeler arası faaliyetlerde yer alabilmesi için örnek bir çalışma olmuştur.

Her ne kadar proje sonlanmış olsa da etkinlik videoları ve fotoğraflar 3 ortak tarafından uzun yıllar eğitimde kullanılacaktır ve çok daha fazla sayıda kişiye ulaşacaktır. Projede tahmini hedef kitlesi 500 kişi olarak belirtilmiş olsa da şimdiden çok daha fazla ilgili kişi ve kuruluşa ulaşmıştır. Gelecek yıllarda da tanıtımların yapılması ile binlerce kişi çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacaklardır.

Ayrıca kurumların uluslararası ortak proje çalışmaları hakkında fikir sahibi olması sağlanmıştır. Turizm ve gastronomi alanında yapılan bu çalışma diğer faaliyet alanlarına da örnek olmuştur. Şimdiden çok sayıda akademisyen projemizi örnek alarak gelecek dönemler için proje başvurusu yapmaya hazırlanmaktadır.

* Daha fazla video için acetinkaya@karabuk.edu.tr adresine başvurunuz.

The Fusion Cuisine project, which has been continued with organization of Safranbolu Vocational High School has been completed.

Food culture has also become global in today's globalizing world. Undoubtedly, this situation led fusion cuisine to occur in time and and took its place in many countries cuisine rapidly. Fusion cuisine is an authentic, creative and innovative practise which is composed of different cookery techniques and ingredients from different nations and regions and forms a designed mixture in one plate intentionally. This practise has increased its popularity recently and started to be used in different countries that aim to raise tourism income. Fusion cuisine is created by combining popular dishes from Italian, Spanish and Turkish cuisines in project practices.

Objectives of the project are:

  • a) To improve participants' professional qualities about Italian, Spanish and Turkish cuisines. In meetings home teams gave informations about their dishes and presentations are done with the contribution of all participants.
  • b) To create a fusion cuisine by combining dishes from Italian, Spanish and Turkish cuisines.

3 people from Italy, 3 people from Spain and 5 people from Turkey are participated project works. Participants are instructors and students from gastronomy department. Administrators who are responsible for the vocational training of institutions are also participated project works. Also no limit used for home team participants in order to extend the project. By this many students from home teams have been able to learn about project subjects.

Project committees are established to carry out the project works. So it is provided to carry out the project in coordination and smoothly. A contract is signed with partner institutions before the project started. Thus, partners are informed about their responsibilities and possible problems have been removed at the beginning of project mobility. Participants are provided to have knowledge about the countries of partners by preparatory works.

First activity is carried out in Italy between 1-5 May 2017, second activity is carried out in Spain between 25-29 September 2017 and last activity is carried out in Turkey between 16-20 October 2017. In the activities, mainly home team introduced their meals to other participants. Other teams also prepared their meals in order to synthesize with local meals.

The meals were collected in a booklet and booklets were distributed to institutions those operating in the field of gastronomy and tourism. In addition, videos and photos from the activities were provided to all teams in order to share and inform all partners' activities with the students.

As a result of the project, it was ensured that participants had professional knowledge about Italian, Spanish and Turkish cuisine. Since all partner institutions are educational institutions, the benefits are also shared with the students. Thus, more people who are interested in gastronomy and tourism have taken contribution from project. A cuisine synthesis was created with the contribution of Italian, Spanish and Turkish cuisine. Booklets, activity videos and pictures were also informed to a large number of people and organizations who were not able to participate the events. It has also been a sample study for institutions to take part in European Union and international activities.

Although the project is finalized, event videos and photos will be used by the partners for many years in practices and will reach far more people. Although the estimated target was 500 people, project results has already reached many more interested persons and institutions. In the coming years, thousands of people will have information about the project by introducing works.

It is also ensured that institutions have idea about international project processes. Our project about tourism and gastronomy have been an example for other educational fields. Already, many academicians took the project as an example in order to apply next term projects.

* For more videos please contact to acetinkaya@karabuk.edu.tr