Turist Rehberliği Programı
Program Hakkında

Turizm, küresel ekonomik sistem içerisinde etkisi her geçen yıl artmakta olan bir endüstridir. İnsanlık tarihi boyunca bireylerin farklı pek çok nedenden dolayı tuizm hareketlerine katıldığı bilinmektedir. Ticaret, alışveriş, dini olgular, festivaller, sağlık ve eğitim vb.ilk çağlarda bireyleri seyahat hareketlerine iten nedenleri oluşturmuştur. Bu unsurların dışında insanoğlunun sahip olduğu merak ve yeni yerler görme arzusu turizm hareketlerinin doğmasında en önemli unsur olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda seyahate çıkan insanlara hizmet eden onların bilgi sahibi olmasını sağlayan ve Ülke Tanıtımına büyük katkı sağlayan kişi Turist Rehberleridir ki, onlar Turizm sektörünün neferleridir.

Türkiye Turizm Stratejisi 2023 eylem planında ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini kullanarak ve turizm alternatiflerini geliştirerek turizmden alınan payın artırılması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda ülkemizde son yıllarda turizm sektörü hız kazanmış; gelen turist sayısı artmış ve nitelikli turist rehberi ihtiyacı belirgin hale gelmiştir. Bunun yanı sıra 2012 yılında yürürlüğe girmiş olan Turist Rehberliği Kanunu ile turist rehberliği mesleğinin standartları tanımlanmış, turist rehberliği gözde bir meslek haline getirilmiştir.

Bu açıklamalar ışığında, 1992 yılında faaliyete geçen Safranbolu Meslek Yüksekokulu’nda yer alan Turist Rehberliği Programı; normal öğretim olarak öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Turist rehberliği mesleği, resmi dayanağı olan bir meslektir. Sağladığı avantajlarıyla öncelikle tercih edilen bir meslek haline gelmiştir.

Turist rehberi, çok yönlü, kültürlü ve entelektüel birikimi yüksek birisi olmak durumundadır. Dolayısıyla gençlerimizin, turist rehberliği alanında kariyerlerini geliştirebilmeleri, her şeyden önce kendilerini geliştirebilmeleri ile ilgilidir. İşte bu noktada okulumuz öğrencilerimizin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.

Programın Yöremiz ve Ülkemiz İçin Önemi

Ülkemizde ve Yüksekokulumuzun da bulunduğu şehir olan, Tarihin Başkenti Safranbolu'da önemi her geçen gün artan Turizm Endüstrisinde kalifiye personel eksikliği her alt sektörde kendini hissettirdiği gibi, Turizm Rehberliği alanında da görülmektedir. Bu nedenle programımızdan mezun olan öğrencilerimiz hem ülkemizin, hem de yöremizdeki bu kalifiye personel eksikliğini azaltmak için önemli bir görev üstlenmiştir.

Programın Amacı

Turist Rehberleri ülkenin tanıtım elçileridir. Yerli ve yabancı konukla birebir ilişkide bulunan tek temsilci olarak stratejik bir öneme sahiptirler. Turistin bakış açısıyla turist rehberi, Ülkemizi, milletimizi, kültürümüzü temsil eden bir kişi, bir bilge, bir rol model, bir büyükelçi konumundadır.

Bu bağlamda Turist Rehberliği Programımız Ülkemizi insanıyla birlikte sahip olduğu bütün değerlerini en iyi biçimde tanıtmayı ve sevdirmeyi kendisine bir görev olarak kabul etmiş, dolayısıyla önemli bir misyonu meslek edinmiş olan kişilerin doğru bilgilerle donatılmasını ve yetiştirilmesini sağlayan bir programdır. Turizm sektöründe gözlenen hızlı gelişme eğilimiyle birlikte, ülkemizin tanıtımında ve gelen turistlerin memnuniyetinde en önemli pay sahiplerinden biri olan Turist Rehberlerine yönelik talepte de önemli bir artış meydana gelmiştir.

Programımız, Turizm ve özellikle turist rehberliği alanında gerekli olan temel uygulamalara ait bilgi ve beceriyi geliştirmek; aynı zamanda bunları kullanarak bir turistik bir geziyi ya da turu sevk ve idare etme beceri ve vizyonuna sahip, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmek ve bu alandaki bilgi birikimine katkıda bulunmaktadır.

İmkanlar ve Çalışmalar

Turist Rehberliği Programını kazanan Öğrencilerimiz 1. ve 2. sınıflarda Mesleki 2. Yabancı Dil (Rusça) ve İngilizce dil eğitimi de almaktadır. Böylece sektöre, 2 yabancı dil öğrenmenin avantajı ile girmektedir. Öğrencilere bu programda dil eğitimi dışında yoğun bir şekilde Genel Turizm Bilgisi, Mitoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Seyahat Acentacılığı, Turist Rehberliği dersleri gibi meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları konulardan oluşan bir eğitim verilmekte olup, bu eğitim bölgesel gezilerle ve yapılması zorunlu olan yurt gezileri ile bütünleştirilmektedir (Zorunlu Türkiye Turu ve diğer gezilerin masrafları öğrenciler tarafından karşılanmaktadır).

Ayrıca öğrencilerimiz II. Dönem sonundan itibaren 30 iş günü Seyahat Acentalarında zorunlu stajlarını tamamlamaları gerekmektedir. Türkiye Turu gezilerini tamamlayan öğrencilerimize gezi sertifikası verilmektedir. Turizm Rehberliği Programını ve zorunlu yurt gezisi programını tamamlayan öğrencilerimiz ÖSYM'ce yapılmakta olan dil sınavında en az 75 düzeyinde not almaları başarılı olmaları durumunda Turizm Rehberi Ruhsatnamesi (Kokart) Bakanlık tarafından verilmektedir.

Bu programın başarı ile bitirenler , doğrudan Anadolu Üniversitesinin Açık Öğretim Fakültesinin İktisat-İşletme lisans programlarına veya ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavı'nda (DGS) başarılı oldukları takdirde aşağıdaki 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilirler. Bu programlar, Seyahat İşletmeciliği . Seyahat İşletmeicliği ve Turizm Rehberliği, Turizm Rehberliği lisans alanlarına geçebilmektedirler.

Ünvan ve İstihdam

Turist Rehberliği Programından mezun olanlara "Ön Lisans Diploması" ve "Meslek Elemanı" unvanı verilir. 2 yıllık eğitim süreci sonunda ders ve stajlarını başarıyla tamamlayan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından şart koşulan Türkiye Turunu başarıyla bitirenler , ÖSYM'ce yapılmakta olan Dil Sınavından veya Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaptığı dil sınavlarında başarılı olmaları durumunda Profesyonel Turist Rehberi Ruhsatname almaktadır. Çok önemli ve hareketli bir mesleğe sahip olan rehberler, seyahat acentelerinde rehberlik, tur organizasyonu yöneticiliği ve acente yöneticiliği gibi görevler almalarının yanı sıra bireysel olarak da çalışma olanaklarına sahiptirler.